Mr. Nguyen Xuan Hoang

Vice Chairman, MISA JSCShare

Mr. Nguyen Xuan Hoang