All Speakers Layouts

his is sample of page tagline and you can set it up using page option

Grid 2 Columns

Grid 3 Columns

Grid 4 Columns

Grid 5 Columns

Classic 2 Columns

Ông Trương Gia Bình

Ông Trương Gia Bình

Chủ tịch VINASA
Ông Nguyễn Huy Dũng

Ông Nguyễn Huy Dũng

Thứ trưởng, Bộ thông tin và Truyền thông

Ông Nguyễn Trọng Đường

Ông Nguyễn Trọng Đường

Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ thông tin và Truyền thông
Ông Lê Quốc Doanh

Ông Lê Quốc Doanh

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Classic3 Columns

Ông Trương Gia Bình

Ông Trương Gia Bình

Chủ tịch VINASA
Ông Nguyễn Huy Dũng

Ông Nguyễn Huy Dũng

Thứ trưởng, Bộ thông tin và Truyền thông
Ông Nguyễn Trọng Đường

Ông Nguyễn Trọng Đường

Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ thông tin và Truyền thông

Ông Lê Quốc Doanh

Ông Lê Quốc Doanh

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Ông Phạm Hồng Quất

Ông Phạm Hồng Quất

Cục trưởng, Cục Phát triển Thị trường - Bộ Khoa học và Công nghệ
Bà Nguyễn Thuỳ Dương

Bà Nguyễn Thuỳ Dương

Chủ tịch EY Consulting Việt Nam

Classic 4 Columns

Ông Trương Gia Bình

Ông Trương Gia Bình

Chủ tịch VINASA
Ông Nguyễn Huy Dũng

Ông Nguyễn Huy Dũng

Thứ trưởng, Bộ thông tin và Truyền thông
Ông Nguyễn Trọng Đường

Ông Nguyễn Trọng Đường

Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ thông tin và Truyền thông
Ông Lê Quốc Doanh

Ông Lê Quốc Doanh

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Ông Phạm Hồng Quất

Ông Phạm Hồng Quất

Cục trưởng, Cục Phát triển Thị trường - Bộ Khoa học và Công nghệ
Bà Nguyễn Thuỳ Dương

Bà Nguyễn Thuỳ Dương

Chủ tịch EY Consulting Việt Nam
Ông Lê Anh Dũng

Ông Lê Anh Dũng

Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ông David Wong

Ông David Wong

Chủ tịch Tổ chức Công nghiệp Điện toán Châu Á – Châu Đại Dương (ASOCIO) kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn SNT Global Logistics Sdn Bhd

Classic 5 Columns

Ông Trương Gia Bình

Ông Trương Gia Bình

Chủ tịch VINASA
Ông Nguyễn Huy Dũng

Ông Nguyễn Huy Dũng

Thứ trưởng, Bộ thông tin và Truyền thông
Ông Nguyễn Trọng Đường

Ông Nguyễn Trọng Đường

Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ thông tin và Truyền thông
Ông Lê Quốc Doanh

Ông Lê Quốc Doanh

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Ông Phạm Hồng Quất

Ông Phạm Hồng Quất

Cục trưởng, Cục Phát triển Thị trường - Bộ Khoa học và Công nghệ

Bà Nguyễn Thuỳ Dương

Bà Nguyễn Thuỳ Dương

Chủ tịch EY Consulting Việt Nam
Ông Lê Anh Dũng

Ông Lê Anh Dũng

Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ông David Wong

Ông David Wong

Chủ tịch Tổ chức Công nghiệp Điện toán Châu Á – Châu Đại Dương (ASOCIO) kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn SNT Global Logistics Sdn Bhd
Ông Hoàng Xuân Hiệp

Ông Hoàng Xuân Hiệp

Ủy viên BCH - Hiệu trưởng trường ĐHCN Dệt May Hà Nội
Ông Thân Văn Hùng

Ông Thân Văn Hùng

Phó Chủ tịch, VIDA