Bà Nguyễn Thuỳ Dương

Chủ tịch EY Consulting Việt NamShare

Bà Nguyễn Thuỳ Dương