Ông Andre Heskamp

Giám đốc khối Kỹ thuật số và Vận hành CNTT, Nhà máy sản xuất SchaefflerShare

Ông Andre Heskamp