Ông Bùi Anh Toàn

Chuyên gia về Giải pháp An ninh di động, Công ty TNHH Điện tử Samsung VINAShare

Ông Bùi Anh Toàn