Ông Nguyễn Francis Tuấn Anh

Cố vấn, Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Khoa học và Công nghệShare

Ông Nguyễn Francis Tuấn Anh