Ông Lê Đức Nguyên

Giám đốc Công ty Cổ Phần Công nghệ và Dịch vụ Y tế số Med-OnShare

Ông Lê Đức Nguyên