Ông Lê Hồng Việt

Tổng Giám đốc Công ty TNHH FPT Smart CloudShare

Ông Lê Hồng Việt