Ông Ngô Vĩnh Quý

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp ViettelShare

Ông Ngô Vĩnh Quý