Ông Nguyễn Kim Hùng

Phó viện trưởng Viện Khoa học quản trị Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt NamShare

Ông Nguyễn Kim Hùng