Ông Nguyễn Quang Hoàng

Giám đốc Công nghệ, Công ty Cổ phần MISAShare

Ông Nguyễn Quang Hoàng