Ông Nguyễn Thành Trung

Trưởng phòng Giải pháp dành cho Công nghiệp 4.0, Siemens Việt NamShare

Ông Nguyễn Thành Trung