Ông Nguyễn Xuân Hoàng

Phó Chủ tịch HĐQT, Công ty Cổ phần MISAShare

Ông Nguyễn Xuân Hoàng