Ông Phạm Hồng Quất

Cục trưởng, Cục Phát triển Thị trường - Bộ Khoa học và Công nghệShare

Ông Phạm Hồng Quất