Ông Trần Huy Bảo Giang

Giám đốc Chuyển đổi số FPTShare

Ông Trần Huy Bảo Giang