ĐĂNG KÝ THAM DỰ

 • Standard Ticket

 • Tham dự Phiên khai mạc
 • Tham dự các Hội nghị chuyên đề
 • Tham dự Triển lãm
 • Nhận thông tin và tài liệu sự kiện
 • 1.000.000 VNĐ
 • ĐĂNG KÝ
 • Complimentary Ticket

 • CHỈ DÀNH CHO: 02 đại biểu từ Cơ quan nhà nước, Công ty ứng dụng CĐS, 02 Đai biểu từ Hội viên các Tổ chức phối hợp, 01 Đại biểu từ Hội viên VINASA, VJC,
 • Tham dự Phiên khai mạc
 • Tham dự các Hội nghị chuyên đề
 • Tham dự triển lãm
 • Nhận thông tin và tài liệu sự kiện
 • ĐĂNG KÝ